SYGNALIŚCI

ZGŁOŚ NADUŻYCIE

AKTUALNOŚCI

Uwagi przedłożone przez Pracodawców RP do rządowego projektu ustawy o Sygnalistach

Kornel Kowalski, radca prawny oraz ekspert portalu www.zglosnaduzycie.pl

 

W toku procedury opiniowania aktu prawnego w ramach prac legislacyjnych zgłoszono stanowisko Pracodawców RP wobec projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa. W jego treści zgłoszono szereg uwag, z których najważniejsze z nich przedstawiam poniżej.

 

Kwestie definicyjne w projekcie ustawy

 

Opiniujący wskazali odnośnie art. Art. 1 pkt. 3 w zw. z art. 2 pkt. 11, że takie brzmienie regulacji powoduje zawężenie zakresu podmiotowego – ograniczenie stosowania ustawy wyłącznie do pracodawcy w rozumieniu kodeksu pracy powoduje między innymi, że każda jednostka organizacyjna gminy postrzegana jest jako odrębny podmiot obowiązany do utworzenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych. Opiniujący dalej wskazali, że z uwagi na próg zatrudnienia (art. 27 ust. 1), może wówczas dojść do sytuacji, że w jednej szkole będą możliwe zgłoszenia wewnętrzne (szkoła zatrudniająca co najmniej 50 pracowników), a w innej szkole w tej samej gminie takiej możliwości już nie będzie (szkoła zatrudniająca mniej niż 50 pracowników), co należy ocenić negatywnie. Wg. opiniujących rekomendowanym rozwiązaniem tego problemu jest rozszerzenie zakresu podmiotowego tak, aby objąć regulacją m.in. grupy kapitałowe, czy np. wszystkie jednostki organizacyjne danej JST łącznie. Mimo, że w rozumieniu kodeksowym są to odrębni pracodawcy, to na potrzeby projektowanej ustawy powinni być rozpatrywani strukturalnie.

 

Innymi problemami definicyjnymi są kwestie związane z definicją „organu publicznego”, gdyż zakresy pojęciowe pomiędzy art. 2 pkt 7 oraz 36 ust. 3 projektu – określenie jasnych warunków, które będą pozwalały stwierdzić, które organy publiczne będą właściwe do przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych. Obecnie nie jasne jest czy jeżeli organ nie stworzy procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych, to będzie to organ publiczny, czy też nie będzie nim w rozumieniu przepisów ustawy.

 

Projektowi zarzucono również brak definicji pojęcia „podmiot wewnętrzny” i „niezależnie organizacyjnie podmiot”, mimo, że takie pojęcia pojawiają się w przepisach ustawy. Tak zamo wskazano na problemy interpretacyjne związane z pojęciem „osoby powiązanej ze zgłaszającym” i konsekwencji i uprawnień dla tych osób.

 

Na tle uwag do art. 6 wskazano, że definicji „sygnalisty” nie umieszczono przesłanki dobrej wiary, zaś mając na uwadze treść art. 6 ust. 1 lit. b Dyrektywy, należałoby taką przesłankę umieścić w ustawie krajowej.

 

 

Inne kwestie poruszone w uwagach Pracodawców RP

 

Opiniujący wskazali, że stosowanie RODO[1] w odniesieniu do postępowania wyjaśniającego będzie szkodliwe dla całego postępowania wyjaśniającego – dlatego postuluje się wyłączenie w całości stosowania RODO.

 

 

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

SPEŁNIAJ OBOWIĄZEK OCHRONY SYGNALISTÓW

© ZGLOSNADUZYCIE.PL 2024

Scroll to Top