Ogólne Waruniki Użytkowania – Sygnaliści

SYGNALIŚCI

ZGŁOŚ NADUŻYCIE

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

 1. Niniejsze warunki (dalej jako „Warunki użytkowania”) użytkowania Serwisu zglosnaduzycie.pl (dalej jako Serwis) określają techniczne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Instytut Emerytalny spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Solec 38 lok. 204 (00 – 394 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000384318, NIP 5242733855, kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł (dalej jako „IE”).
 2. Podmiot zamawiający usługę (dalej jako „Pracodawca”) za pośrednictwem Serwisu przekazuje materiały niezbędne do świadczenia usług, w tym wszelkie materiały w formie tekstowej, graficznej, zarejestrowane znaki towarowe.
 3. Serwis jest dostępny dla Użytkowników za pośrednictwem strony internetowej: https://server545767.nazwa.pl/wordpress/wpn_SN/ po uprzednim podaniu przez pracodawcę użytkownika adresu dedykowanej strony.
 4. Warunki użytkowania są udostępniane nieodpłatnie pod adresem internetowym https://server545767.nazwa.pl/wordpress/wpn_SN/, w sposób zapewniający możliwość zapoznania się z ich treścią przed skorzystaniem z serwisu w zakresie złożenia zgłoszenia.
 5. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zawiera polityka prywatności Serwisu zglosnaduzycie.pl.
 6. Do korzystania z Serwisu On-line niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych warunków technicznych:
 7. posiadanie urządzenia końcowego zaopatrzonego w system operacyjny Windows, Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS,
 8. procesor: 1 GHz,
 9. pamięć RAM: 1 GB,
 10. łącze internetowe o przepustowości minimalnej: pobieranie 512 kbit/s, wysyłanie 128 kbit/s,
 11. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,
 12. zainstalowana przeglądarka internetowa umożliwiająca obsługę Java Script oraz plików cookie: Internet Explorer/Microsoft Edge (wersja min. 11.0), Google Chrome (wersja min. 85.0), Firefox (wersja min. 81), Opera (wersja min. 10.0) lub Safari (wersja min. 13),
 13. obsługa publikacji elektronicznych PDF.
 14. IE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia, w tym przerwy w dostawie lub funkcjonowaniu Serwisu On-line spowodowane siłą wyższą, niedozwoloną ingerencją osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury technicznej Zamawiającego ze specyfikacją wskazaną w punkcie 5.1 – 5.7 powyżej.
 15. IE dołoży wszelkich starań, żeby Serwis zglosnaduzycie.pl funkcjonował w sposób ciągły, przy czym IE uprawniona jest do prowadzenia prac naprawczych, konserwacji, ulepszeń, modyfikacji Serwisu lub jego poszczególnych elementów, w trakcie wykonywania których jego dostępność może być ograniczona lub czasowo wyłączona.
 16. IE zastrzega sobie prawo dokonywania jednostronnych zmian układu graficznego Serwisu w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia Zamawiającego.
 17. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa i dobrymi obyczajami. W związku z tym Użytkownik nie ma w szczególności prawa do:
 18. podejmowania działań, które mogłyby zakłócać funkcjonowanie Serwisu, w szczególności poprzez użycie szkodliwego oprogramowania, skryptów lub urządzeń technicznych negatywnie wpływających na bezpieczeństwo korzystania z Serwisu,
 19. ingerowania w zapis informatyczny oprogramowania Serwisu,
 20. usuwania, obchodzenia lub zmiany ograniczeń technicznych w oprogramowaniu Serwisu,
 21. powielania, modyfikowania, kopiowania lub wprowadzania jakichkolwiek poprawek lub zmian do programu wykonawczego lub definicji oprogramowania Serwisu,
 22. używania Serwisu do świadczenia usług hostingowych dla celów komercyjnych, dostarczania na Serwis treści o charakterze bezprawnym.
 23. Pracodawca jest odpowiedzialny za treść wszelkich materiałów, które przekazuje do zamieszczenia w Serwisie. IE nie odpowiada za treść jakichkolwiek przekazów lub informacji przesłanych przez Pracodawcę oraz osoby przez niego umocowane do kontaktu z redakcją Serwisu. IE ma uprawnienie do monitorowania treści materiałów przekazanych celem umieszczenia w Serwisie w celu zbadania czy nie naruszają one obowiązującego prawa, niniejszych Warunków użytkowania, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego, uczuć, moralności, przekonań, dóbr osobistych, zasad uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicy chronionej prawem. W przypadku powzięcia informacji przez IE o zamieszczony materiałów naruszających przepisy lub zasady, o których mowa w zdaniu poprzednim, IE podejmie działania, jakie uzna za stosowne w danych okolicznościach, w tym w szczególności może usunąć dane materiały z Serwisu.
 24. Niniejsze Warunki użytkowania wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
 25. IE zachowuje prawo do zmiany treści niniejszych Warunków użytkowania w każdym czasie. Wszelkie zmiany Warunków użytkowania wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
 26. IE poinformuje Pracodawcę o zmianie Warunków użytkowania poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie. Korzystanie przez Pracodawca z Serwisu po wprowadzeniu zmian do Warunków użytkowania jest równoznaczne z zaakceptowaniem tych zmian.

SPEŁNIAJ OBOWIĄZEK OCHRONY SYGNALISTÓW

© ZGLOSNADUZYCIE.PL 2024

Scroll to Top