FAQ – NAJCZĘSCIEJ ZADAWANE PYTANIA – Sygnaliści

SYGNALIŚCI

ZGŁOŚ NADUŻYCIE

FAQ

NAJCZĘSCIEJ ZADAWANE PYTANIA

pytania ogólne

To od Sygnalisty głównie zależy, który wybierze kanał komunikacji: wewnętrzny, zewnętrzny lub publiczny.

Nie można udzielić w tym zakresie jednoznacznej odpowiedzi, ale na postawie istniejących systemów tego typu można zauważyć, że te, które zapewniają pełną anonimowość.

Serwis SYGNALIŚCI – zglosnaduzycie.pl ma w swojej ofercie wyłącznie takie rozwiązania, które za najwyższy priorytet obierają prywatność oraz anonimizację danych.

Istotnym elementem założeń systemu sygnalizowania – zglosnaduzycie.pl jest kontakt zwrotny do Sygnalisty. Może to się odbyć za pośrednictwem platformy online bądź dedykowanej skrzynki mailowej. Należy poinformować sygnalistę, że zgłoszenie zostało przyjęte i trwa postępowanie wyjaśniające jak również przekazać jaki jest jego wynik.

Zasadniczo nie, ale istnieje możliwość aby rozszerzyć katalog zgłoszeń.

Brak zawiadomień nie oznacza, że organizacja ich nie ma, tylko, że sposoby komunikacji nie są znane. Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest brak wiedzy, gdzie zgłaszać problemy lub fakt, że nie został wyeliminowany strach przed zgłaszaniem.

Odnośnie instytucji finansowych, to te informacje, które wynikają z obowiązującej ustawy AML (o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy). Jednocześnie Dyrektywa stwierdza w art. 17, że karane będą osoby fizyczne lub prawne, które m.in. przeszkodzą w zgłaszaniu nieprawidłowości, podejmą działania odwetowe wobec sygnalistów czy też naruszą obowiązek poufności.

Tak, serwis zglosnaduzycie.pl zapewnia pełne bezpieczeństwo dla Osoby Zgłaszającej, w tym w zakresie anonimowości zgłoszenia. Jeśli dane zgłoszenie zostanie zakwalifikowane jako spełniające wymogi prawa, to zgłaszający staje się sygnalista i przysługuje mu już pełna ochrona. Składania zgłoszeń za pomocą serwisu zglosnaduzycie.pl jest bezpieczne tak dla zgłaszających, jak też dla pracodawców.

Nadzór nad realizacją przepisów będzie sprawowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

 
Przepisy Dyrektywy przewidują, że każda instytucja publiczna czy prywatna, która zatrudnia co najmniej 50 osób, będzie musiała posiadać procedurę zgłaszania nieprawidłowości, czy nadużyć w miejscu pracy
 
Obecnie od końca 2021 roku obowiązkiem objęte są podmioty zatrudniające powyzej 250 osób.
 
Przepisy Dyrektywy przewidują, że każda instytucja publiczna czy prywatna, która zatrudnia co najmniej 50 osób, będzie musiała posiadać procedurę zgłaszania nieprawidłowości, czy nadużyć w miejscu pracy
 
Obecnie od końca 2021 roku obowiązkiem objęte są podmioty zatrudniające powyzej 250 osób.
 
Na tę chwilę (1 kwietnia 2024) widnieje oficjalny projekt ustawy dostępny u nas w zakładce “Przepisy”
 

firmy od 49 oraz od 249 pracowników

Tak, w pierwszej kolejności obowiązki dotyczą podmiotów zatrudniających powyżej 250 pracowników, instytucji publicznych oraz wszystkich instytucji finansowych.

Jak stanowi art. 4 Dyrektywy: Do podmiotów prawnych w sektorze prywatnym, o których mowa w ust. 1, należą:
a) prywatne podmioty prawne zatrudniające co najmniej 50 pracowników;
b) prywatne podmioty prawne o rocznym obrocie handlowym lub rocznej sumie bilansowej w wysokości co najmniej 10 mln EUR;
c) prywatne podmioty prawne dowolnej wielkości prowadzące działalność w obszarze usług finansowych lub podmioty narażone na ryzyko związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w aktach Unii, o których mowa w załączniku.

instytucje i zakłady publiczne

Zgodnie z założeniami Dyrektywy o Sygnalistach – instytucja (zarówno z sektora publicznego, jak i z sektora prywatnego), która zatrudnia co najmniej 50 osób będzie zobowiązana do stworzenia procedury zgłaszania nieprawidłowości czy nadużyć w miejscu pracy.

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej powinny stosować przepisy Dyrektywy, jeśli będą spełniały przesłanki instytucji publicznej zobowiązanej do posiadania wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości.

W przypadku zatrudniania co najmniej 50 osób, szkoły publiczne powinny stosować przepisy od 17 grudnia 2021 r.

Obowiązek jest uzależniony od jej formy organizacyjnej szkoły wyższej. W przypadku uczelni prywatnej, czas wdrożenia określany jest na 17 grudnia 2023 r.

Liczba mieszkańców nie ma znaczenia w obecnej sytuacji. Dyrektywa dotyczy takich jednostek, jeśli jednostki te zatrudniają co najmniej 50 osób. Dyrektywa przewiduje sytuację, że  państwa członkowskie mogą zwolnić z obowiązku posiadania procedur gminy mniejsze niż 10 tys. mieszkańców lub zatrudniające mniej niż 50 pracowników oraz inne podmioty publiczne zatrudniające mniej niż 50 pracowników. Czekamy na polską ustawę w tym przedmiocie.

inne

Co do zasady takie podmioty będą podlegały obowiązkowi wynikającemu z Dyrektywy. Jednakże na dzień dzisiejszy (20 sierpnia 2021) nie sposób określić, kiedy to nastąpi. Warto się jednak przygotować.

Tak, w przypadku, gdy są to instytucje publiczne działające od 17 grudnia 2021 r.. Należy wskazać, że w przypadku podmiotów prywatnych, które zatrudniają od 50 do 249 pracowników, czas na wdrożenie dyrektywy został wydłużony dwukrotnie – do 17 grudnia 2023 r.

Tak, instytut badawczy jest zobowiązany do wprowadzenia zasad wynikających z Dyrektywy.

Tak, ale tylko w przypadku, gdy studenta/studentkę łączy z uczelnią jakiś stosunek pracy. W takiej sytuacji studenci mogą być Sygnalistami.

Nie, ponieważ zakres podmiotowy dyrektywy nie dotyczy pacjentów publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Co za tym idzie, sygnalistą może być osoba powiązana stosunkiem pracy ze szpitalem.

Jak wcześniej wspomniano, Dyrektywa przewiduje, że w każdej instytucji – publicznej czy prywatnej, zatrudniającej co najmniej 50 osób (do tej liczby należy doliczać także wolontariuszy) – będzie musiała powstać procedura zgłaszania nieprawidłowości czy nadużyć w miejscu pracy.

Tak, takie rozwiązanie jest możliwe. Jednakże należy to dobrze uregulować i udokumentować. Serwis SYGNALIŚCI – zglosnaduzycie.pl daje taką funkcjonalność.

SPEŁNIAJ OBOWIĄZEK OCHRONY SYGNALISTÓW

© ZGLOSNADUZYCIE.PL 2024

Scroll to Top