SYGNALIŚCI

Kim jest Sygnalista?

Sygnalista to osoba, która zgłasza nadużycie.

prawie każdy może być Sygnalistą, przeczytaj naszą listę poniżej:

o statusie sygnalisty nie decyduje formalna podstawa zatrudnienia tylko kontekst związany z pracą zarobkową
Z serwisem SYGNALIŚCI nadużycia można zgłaszać
Dlaczego warto zgłosić naruszenie?

Egzekwowanie przestrzegania prawa przez organy państwa jest niezwykle trudne. Aby móc przystąpić do prowadzenia procedur prawnych, organy państwa muszą uzyskać informacje o naruszeniach. Nie jest to jednak możliwe, gdy osoby mające wiedzę o nieprawidłowościach ze względu na strach przed działaniami odwetowymi nie ujawniają niezbędnych informacji. Dlatego warto zgłaszać nadużycia.

Jakie nieprawidłowości mogę zgłaszać w ramach przepisów dotyczących Sygnalistów? (wewnętrzne, zewnętrzne, publiczne)

Katalog nadużyć jest dosyć szeroki. Sygnalista może zgłaszać naruszenia objęte zakresem stosowania prawa Unii w obszarze:

  • zamówień publicznych;
  • usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu;
  • bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  • bezpieczeństwa transportu;
  • ochrony środowiska;
  • ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  • bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  • zdrowia publicznego;
  • ochrony konsumentów;
  • ochrony prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych.

Nie każde zgłoszenie oznacza, że doszło do niepożądanej sytuacji, ale bez zgłoszenia problem nie ujrzy światła dziennego.

Zakres ochrony sygnalisty
Sygnaliści są chronieni. Podlegają oni szczególnej ochronie w miejscu zatrudnienia. Prawodawca wskazuje, że jedynie zachowanie poufności oraz możliwość bezpiecznego zgłoszenia nadużyć może poprawić jakość funkcjonowania państwa, gospodarki i społeczeństwa. Stąd też konieczność zapewnienia anonimowości osobom mającym szczególne informacje, aby były skłonne podzielić się nimi z odpowiednimi organami, zachowując pozycję w miejscu pracy. Ochrona Sygnalisty to nie tylko trwałość stosunku pracy, ale także jego bezpieczeństwo. ­
Jak mogę zgłaszać naruszenia?

Zgłoszeniem jest każde ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszeń.

 

Zgłoszenie wewnętrzne oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszeń w obrębie danego podmiotu w sektorze prywatnym lub publicznym.

Zgłoszenie zewnętrzne oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszeń właściwym organom państwowym.

Ujawnienie publiczne oznacza z kolei podanie do wiadomości publicznej informacji na temat naruszeń.   

Jakie mogą byś skutki mojego zgłoszenia?
Skutkiem zgłoszenia są działania następcze, czyli działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia lub właściwy organ w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu, a w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, takie działania jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury.