dla Sygnalisty – Sygnaliści

SYGNALIŚCI

ZGŁOŚ NADUŻYCIE

KIM JEST SYGNALISTA?

to osoba, która zgłasza nadużycie

pracownicy

niezależnie od podstawy zatrudnienia, 
w tym osoby samozatrudnione, wolontariusze i stażyści

członkowie

Briefcase-person

struktur korporacyjnych spółki, 
w tym jej udziałowcy lub akcjonariusze oraz członkowie organów zarządzających i nadzorczych

pracownicy

zewnętrznych współpracowników danego podmiotu, czyli wykonawcy, podwykonawcy oraz dostawcy

pracownicy

niezależnie od podstawy zatrudnienia, 
w tym osoby samozatrudnione, wolontariusze i stażyści

członkowie

Briefcase-person

struktur korporacyjnych spółki, 
w tym jej udziałowcy lub akcjonariusze oraz członkowie organów zarządzających i nadzorczych

pracownicy

zewnętrznych współpracowników danego podmiotu, czyli wykonawcy, podwykonawcy oraz dostawcy

korzystając z portalu SYGNALIŚCI nadużycie zgłosisz

BEZPIECZNIE

ANONIMOWO

SZYBKO

SKUTECZNIE

Egzekwowanie przestrzegania prawa przez organy państwa jest niezwykle trudne. Aby móc przystąpić do prowadzenia procedur prawnych, organy państwa muszą uzyskać informacje o naruszeniach. Nie jest to jednak możliwe, gdy osoby mające wiedzę o nieprawidłowościach ze względu na strach przed działaniami odwetowymi nie ujawniają niezbędnych informacji. Dlatego warto zgłaszać nadużycia.

Katalog nadużyć jest dosyć szeroki. Sygnalista może zgłaszać naruszenia objęte zakresem stosowania prawa Unii w obszarze:

  • zamówień publicznych;
  • usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu;
  • bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
  • bezpieczeństwa transportu;
  • ochrony środowiska;
  • ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
  • bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt;
  • zdrowia publicznego;
  • ochrony konsumentów;
  • ochrony prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych.

Nie każde zgłoszenie oznacza, że doszło do niepożądanej sytuacji, ale bez zgłoszenia problem nie ujrzy światła dziennego.

Sygnaliści są chronieni. Podlegają oni szczególnej ochronie w miejscu zatrudnienia. Prawodawca wskazuje, że jedynie zachowanie poufności oraz możliwość bezpiecznego zgłoszenia nadużyć może poprawić jakość funkcjonowania państwa, gospodarki i społeczeństwa. Stąd też konieczność zapewnienia anonimowości osobom mającym szczególne informacje, aby były skłonne podzielić się nimi z odpowiednimi organami, zachowując pozycję w miejscu pracy. Ochrona Sygnalisty to nie tylko trwałość stosunku pracy, ale także jego bezpieczeństwo. ­

Zgłoszeniem jest każde ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszeń.

Zgłoszenie wewnętrzne oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszeń w obrębie danego podmiotu w sektorze prywatnym lub publicznym.

Zgłoszenie zewnętrzne oznacza ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszeń właściwym organom państwowym.

Ujawnienie publiczne oznacza z kolei podanie do wiadomości publicznej informacji na temat naruszeń.   

Skutkiem zgłoszenia są działania następcze, czyli działania podjęte przez odbiorcę zgłoszenia lub właściwy organ w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu, a w stosownych przypadkach, w celu zaradzenia naruszeniu będącemu przedmiotem zgłoszenia, takie działania jak dochodzenie wewnętrzne, postępowanie wyjaśniające, wniesienie oskarżenia, działania podejmowane w celu odzyskania środków lub zamknięcie procedury.

SPEŁNIAJ OBOWIĄZEK OCHRONY SYGNALISTÓW

© ZGLOSNADUZYCIE.PL 2024

Scroll to Top